Aktuality

Vážení čitatelia,

predstupujeme pred Vás s druhým dvojčíslom Otázok žurnalistiky v roku 2016. V súlade s obsahovou líniou vytýčenou na tento rok Žurnalistika – Médiá – Spoločnosť sme do aktuálneho čísla zaradili nasledovné štúdie: Zisťovanie čitateľských návykov recipientov tlačených a onlinových novín a ich vzťah k nim od doc. PhDr. Jána Višňovského, PhD. z FMK Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave; Slovenská národnostná menšina v krajinách bývalého Uhorska a jej médiá od doc. PhDr. Márie Follrichovej, CSc. z Katedry žurnalistiky FiF Univerzity Komenského v Bratislave; Spasí krása svet? Terapeuticko-integrujúce vplyvy umenia, obdivu a kontemplácie na choroby vizuálnej kultúry od ThDr. Mariána Gavendu, PhD. z Teologickej fakulty Univerzity Komenského. Ďalej štúdiu Mgr. Miloša Horvátha, PhD. z Katedry žurnalistiky FiF Univerzity Komenského v Bratislave s názvom Klasická verzus moderná rétorika a ich využiteľnosť v žurnalistickej praxi a štúdiu Európski predchodcovia mediálneho výskumu od prof. PhDr. Samuela Brečku, PhD. z Akadémie médií v Bratislave. V rubrike Z interdisciplinárnych výskumov prezentuje Andrej Školkay, PhD., Škola komunikácie a médií, n. o. výsledky výskumu výskytu témy korupcia v tlači na Slovensku. Nasleduje pravidelná rubrika Recenzie, kde predstavujeme dve publikácie od českých autoriek a dve od slovenských autorov. Nasleduje výber z úspešne obhájenej dizertačnej práce Mgr. Petra Kubínyho, PhD. z Katedry žurnalistiky FiF Univerzity Komenského na tému Reflexia národnostných menšín v slovenskej periodickej tlači (2008 – 2012). Do rubriky Reminiscencie sme zaradili príspevky o dvoch jubilujúcich slovenských televíziách – verejnoprávnej Slovenskej televízii a komerčnej televízii Markíza. Rubrika Referáty prináša informácie z konferencií a z prednášky Deborah Nelson, nositeľky Pulitzerovej ceny na Univerzite Komenského. Otázky žurnalistiky 3 – 4/2016 uzatvára tradičná Mediálna kronika za druhý polrok 2016. Vážení, čitatelia, prispievatelia a spolupracovníci Otázok žurnalistiky. V roku 2017 Otázky žurnalistiky oslávia 60. výročie svojho vychádzania. Budeme bilancovať posledných 10 rokov a zároveň privítame sumarizujúce štúdie o výskume v oblasti masmediálnej komunikácie a žurnalistiky za posledných 10 rokov na Vašich pracoviskách. Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu spoluprácu a želáme Vám v novom roku 2017 veľa pracovných i osobných úspechov.

Šéfredaktorka


Vážení autori,

Rok 2015 na Slovensku je rokom Ľudovíta Štúra (1815 – 1856 ), kodifikátora spisovnej slovenčiny a zakladateľa prvých slovenských mienkotvorných novín. Otázky žurnalistiky v roku 2015 budú venované jeho pamiatke. Vzhľadom na aktuálnu problematiku bude prvé dvojčíslo OŽ vyhradené edukačnej funkcii médií/printovým i elektronickým formátom a otázkam mediálnej gramotnosti. Druhé dvojčíslo OŽ obsiahne štúdie a odborné príspevky o širších publicistických aktivitách Ľudovíta Štúra a jeho stúpencov a ich odkaze dnešnej dobe. Súčasťou druhého dvojčísla budú aj texty o histórii a súčasnosti slovenskej krajanskej tlače, resp. médií.
Tešíme sa na Vaše príspevky.


Vyšlo dvojčíslo 3-4/2014 periodika Otázky žurnalistiky

Vážení čitatelia,

dvojčíslo 3 – 4 Otázok žurnalistiky 2014, časopisu pre teóriu, výskum a prax mediálnej komunikácie, otvára zaujímavá a podnetná prednáška Riziká a prínosy investigatívnej žurnalistiky v globálnej ekonomike Walta Bogdanicha, trojnásobného držiteľa Pulitzerovej ceny z Columbia University v New Yorku, ktorá odznela na UK v Bratislave 22. októbra 2014. Uverejňujeme ju so súhlasom menovaného. Nasledujú štúdie zamerané na elektronické a nové médiá: Tisk a web: Aktuální situace zpravodajství v ČR, ktorej autorom je Michal Novotný zo Slezské univerzity v Opave, Sledovanie televízie a postoje adolescentov k predmanželskému sexu, manželstvu a homosexuálnym zväzkom od Pavla Izraela z Katolíckej univerzity v Ružomberku, Lojalita recipienta k spravodajským webom od Jána Haceka z Univerzity Komenského v Bratislave, Aktívne možnosti a perspektívy vzťahu cirkvi a laikov s využitím elektronických médií od autorky Hedvigy Tkáčovej zo Žilinskej univerzity v Žiline. Ponuku štúdií uzatvára Duchovná skúsenosť a možnosti jej komunikácie od Mariána Gavendu z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Nasleduje pravidelná rubrika Recenzie s ponukou kníh zahraničných i domácich autorov. V rubrike Reminiscencie Mária Follrichová z Univerzity Komenského v Bratislave pripomína 70. výročie založenia Hlasu ľudu a 150. výročie slovenskej tlače vo Vojvodine v Srbsku. Druhý text v rubrike od Oľgy Šimkovičovej z Katolíckej univerzity v Ružomberku sa venuje spomienke na Agnešu Kalinovú (1924 – 2014), žurnalistku, redaktorku, prekladateľku a politickú publicistku. Do rubriky Referáty sme zaradili informácie o vedeckých konferenciách z oblasti žurnalistiky a marketingovej komunikácie. Ján Višňovský z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave informoval o medzinárodnej vedeckej konferencii Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Marketing Identity 2014 a Mária Folrichová z Univerzity Komenského v Bratislave o medzinárodnej vedeckej konferencii Multikultúrnosť v médiách, organizovanej Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v spolupráci s nadáciou Intenda. Do rubriky Referáty redakcia zaradila aj slovno-obrazovú informáciu o krste zaujímavej, výpravnej publikácie Spectacular Slovakia Travel Guide, na ktorej príprave v rámci vydavateľstva The Slovak Spectator participovali aj poslucháči žurnalistiky. Záver čísla 3 – 4/2014 Otázok žurnalistiky tvorí ako tradične Mediálna kronika rekapitulujúca dianie v slovenských médiách v mesiacoch jún – december 2014.
Vážení čitatelia, autori a spolupracovníci Otázok žurnalistiky, prajem Vám veľa profesionálnych i osobných úspechov v novom roku 2015.

Vážení čitatelia, prispievatelia a spolupracovníci Otázok žurnalistiky, želám Vám v mene redakcie, aby ste si dobre oddýchli počas letných prázdnin či dovoleniek, tešíme sa na Vaše príspevky do budúceho čísla.
šéfredaktorka


Vyšlo dvojčíslo 1-2/2014 periodika Otázky žurnalistiky

Vážení čitatelia,

predstupujeme pred Vás s tohoročným prvým dvojčíslom Otázok žurnalistiky, ktoré sme venovali prioritne printovej žurnalistike. Sekciu štúdií a odborných príspevkov otvára text prof. PhDr. Danuše Serafínovej, PhD., z Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave venovaný 250. výročiu založenia Pressburger Zeitung (1764 – 1929), prvého a zároveň najdlhšie vychádzajúceho obľúbeného periodika v nemeckom jazyku na území dnešného Slovenska, na ktorého tradíciu nadviazal v roku 2004 hospodársky magazín Pressburger Zeitung. Nasleduje štúdia dvoch pracovníčok Dunajskej univerzity v Kremse Silvie Ettl-Huber, Mag., Dr., a Julie Juster, Dipl.-Ing.(FH), MLS MBA, s názvom Social Media Usage of Austrian Female Journalists s výsledkami zaujímavého prieskumu na vyššie uvedenú tému realizovaného Center for Journalism and Communiation Management Dunajskej univerzity v Kremse na vzorke 298 žurnalistiek v novembri 2013. Ďalšou v poradí je komparatívna štúdia Mgr. Jaroslava Čuříka z Katedry mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovej univerzity v Brne, ktorý na príklade slovenského denníka SME a českej Mladej fronty Dnes približuje vplyv prepojenia tlačených médií s internetovými portálmi na spôsob a organizáciu práce redakcie a novinárov. PhDr. Ján Višňovský, PhD., z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa venuje spravodajským hodnotám súčasnej britskej elitnej, mid-marketovej a masovej tlače. Nasleduje cyklus štúdií a odborných príspevkov venovaný tlači národnostných menšín: doc. PhDr. Mária Follrichová, PhD., približuje tlač slovenskej národnostnej menšiny na Ukrajine, Mgr. Róbert Šedivý načrtáva situáciu v tlači židovskej národnostnej menšiny na Slovensku, Mgr. Peter Kubínyi podáva prehľad súčasného stavu periodickej tlače rómskej národnostnej menšiny na Slovensku a napokon Mgr. Simona Mikušová sa zaoberá otázkou hispánskych médií v USA. Nasledujú pravidelné rubriky: Recenzie so siedmimi recenziami na zahraničné a domáce tituly z oblasti masovej komunikácie a žurnalistiky, rubrika Reminiscencie s profilmi osobností slovenskej vedy, akou je prof. Ján Sabol, DrSc, a slovenskej žurnalistiky, akou je Slavo Kalný, pri príležitosti ich životných jubileí. Tretím jubilantom zaradeným v Reminiscenciách je periodikum Stráž na Sione. Rubrika Referáty obsahuje informácie z jarných konferencií Fakulty masmédií UCM v Trnave a Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku, ako aj informáciu o vyhlásení výsledkov 19. ročníka autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2013. Dvojčíslo uzatvára tradičná Mediálna kronika. Dvoma nepravidelnými rubrikami sú Galéria fotografie, v ktorej približujeme úspech mladého fotografa Petra Kováča, absolventa bakalárskeho štúdia na FiF UK v Bratislave, ktorý získal tretie miesto v súťaži Slovak PressPhoto, a rubrika Z akademických prác, do ktorej sme na odporúčanie pedagógov zaradili ukážky z dvoch úspešných diplomových prác obhájených na Katedre žurnalistiky FiF UK. Prvú venovanú mediálnemu obrazu krajín V4 ako turistických destinácií na webových stránkach New York Times a The Guardian (2005 – 2013) a druhú zameranú na žurnalisticko-metodické postupy a lexikálne stvárnenie NHL v denníkoch Sme, Pravda, Šport (2012/2013).

Vážení čitatelia, prispievatelia a spolupracovníci Otázok žurnalistiky, želám Vám v mene redakcie, aby ste si dobre oddýchli počas letných prázdnin či dovoleniek, tešíme sa na Vaše príspevky do budúceho čísla.
šéfredaktorka


Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Otázky žurnalistiky

Vážení čitatelia,

druhé dvojčíslo Otázok žurnalistiky v roku 2013 prináša vo svojom vydaní štúdiu Wolfganga Duchkowitscha, profesora Inštitútu pre publicistiku a vedu o komunikácii Univerzity vo Viedni, ktorý v nej približuje vysokoškolskú žurnalistickú prípravu a postgraduálne štúdium žurnalistiky v Rakúsku. Na ňu tematicky nadväzuje štúdia Americká dilema: Teoretické alebo praktické žurnalistické vzdelávanie? od Simony Mikušovej, doktorandky Katedry žurnalistiky FIF UK v Bratislave, spracovaná počas jej študijného pobytu v USA. Tretia štúdia sa venuje vopred avizovanej tzv. občianskej žurnalistike a jej miestu v portugalskej lokálnej tlači. Jej autorom je šéf Katedry komunikácie a manažmentu z Polytechnického inštitútu v portugalskej Coimbre Gil Baptista Ferreira. Napokon štvrtá zo zaradených štúdií reflektuje stále aktuálne problémy jazyka masmédií. Miloš Horváth, odborný asistent z Katedry žurnalistiky FiF UK, sa v nej venuje jazykovej a metajazykovej kompetencii súčasného žurnalistu a možnosti jej rozvoja. Redakcia v zmysle svojich intencií aj do tohto dvojčísla zaradila výber z dizertačnej práce. Tentoraz z práce Matúša Demka, bývalého doktoranda Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku, ktorý sa zaoberal východiskami pre založenie nového denníka. Nasledujú ako zvyčajne recenzie domácich i zahraničných odborných publikácií. Rubrika Galéria fotografie je vyhradená spomienke na Tibora Huszára, vynikajúceho slovenského fotografa, ktorý v tomto roku nečakane skonal. V rubrike Interview so súhlasom vydavateľa periodika Slovac Spectator uverejňujeme rozhovor so Sig Gisslerom, administrátorom Pulitzerových cien, ktorý v októbri 2013 prednášal na Univerzite Komenského v Bratislave a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Ďalšou stratou pre slovenskú žurnalistickú obec bol skon dlhoročnej známej rozhlasovej redaktorky Mileny Čeganovej, spomienke na ňu sa venujeme v úvode rubriky Reminiscencie. V nadväznosti prinášame spomienku na ružomberských emigrantov, ktorí sa vo svojej novej domovine venovali žurnalistike či editorstvu. Predmetom rubriky Mediálne systémy sú britské masmédiá. V rubrike Mediálny heslár uverejňujeme so súhlasom autora Matthiasa Lüfkensa preklad jeho štúdie Twiplomacy Study 2013 venujúcej sa Twitteru. V rubrike Referáty prinášame informácie o vedeckých konferenciách, resp. podujatiach organizovaných žurnalistickými, resp. mediálnymi vysokoškolskými pracoviskami FiF UK v Bratislave, FM UCM v Trnave, FF KU v Ružomberku. Dvojčíslo 3-4/2013 uzatvára Mediálna kronika.

Vážení čitatelia, autori a spolupracovníci, prajem Vám všetko najlepšie v novom roku 2014. Teším sa na Vašu ďalšiu spoluprácu s Otázkami žurnalistiky, ktoré vstúpia do 57. ročníka svojho vychádzania.
- red -


Vyšlo nové dvojčíslo časopisu Otázky žurnalistiky

Dvojčíslo 3-4 Otázok žurnalistiky 2012, časopisu pre teóriu , výskum a prax mediálnej komunikácie vychádza v čase, keď si slovenská odborná verejnosť pripomína 60. výročie konštituovania vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Podrobnú históriu dnešnej Katedry žurnalistiky približuje jej vedúca doc. Svetlana Hlavčáková v rubrike Referáty. Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave spolu s dnes už desaťročnou Katedrou žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku, so združením MASS-MEDIA-SCIENCE a vydavateľstvom Verbum zabezpečujú vydávanie časopisu Otázky žurnalistiky, ktorý v roku 2012 dovŕšil 55. rokov od svojho vzniku.

Predložené dvojčíslo jubilujúcich Otázok žurnalistiky otvára štúdia M. Martin, výskumnej pracovníčky laboratória ORACLE Univerzity na ostrove Reunion, ktorý je francúzskym zámorským departementom. Autorka štúdie sa venuje internetu. Zaoberá sa o. i. otázkou vzťahu medzi občianskou spoločnosťou a virtuálnou realitou. Nasledujú dve štúdie venované Katolíckym novinám, najstaršiemu doposiaľ vychádzajúcemu slovenskému katolíckemu časopisu. Prvá z nich od prof. D. Serafínovej z Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave sa naň pozerá cez prizmu katolíckych kňazov, ktorí v ňom (a nielen v ňom) pôsobili pred rokom 1918, druhá autoriek doc. T. Rončákovej, Mgr. T. Hužovičovej z Katedry žurnalistiky FF KU v Ružomberku približuje vnímanie obsahu Katolíckych novín ich dnešnými čitateľmi. Autori ďaľšej štúdie prof. P. Olekšák a Mgr. M. Demko rovnako z Katedry žurnalistiky FF KU ponúkli retrospektívny pohľad na vznik Slovenskej republiky očami New York Times, najprestížnejšieho denníka Spojených štátov amerických. Napokon, otázku prečo má televízia medzi médiami ešte stále pozíciu lídra, si kladie prof. A. Baczyński z Fakulty sociálnych vied Pontifikálnej univerzity Jána Pavla II. v Krakove.

Nasledujú pravidelné rubriky ako Recenzie s prácami od domácich autorov; Galéria fotografie so zaujímavým textom a ukážkami z postsovietských krajín na prelome dvoch tisícročí autorov Mgr. P. Kubínyiho a Mgr. A. Hyžu; Reminiscencie s profilmi jubilanta prof. A. Tušera a jubilujúceho časopisu Slovenská reč,; Mediálne systémy, kde prof. Mohammed Al-Azdee z Medzinárodného kolégia Univerzity v Bridgeporte v USA priblížil históriu a súčasnosť Irackej spravodajskej agenúry (INA); Mediálny heslár obsahujúci informáciu o Tlačovom stredisku Svätej stolice od PhD. I. Gazdu. Súčasťou rubriky Referáty je aj informácia Mgr. P. Kubínyiho o žurnalistike v postsovieskom priestore a na Balkáne na začiatku tretieho tisícročia. Otázky žurnalistiky 3-4 2012 uzatvára kronika mediálneho diania v angličtine autorov Mgr. S. Mikušovej a Mgr. R. Šedivého.

Otázky žurnalistiky sú recenzovaný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie s päťdesiattriročnou tradíciou. Vychádzajú štyrikrát do roka v dvoch dvojčíslach. Vydavateľom je Združenie Mass-Media-Science pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2009 vychádza vo vydavateľstve Verbum Katolíckej univerzity v Ružomberku.
- red -


Nové Otázky žurnalistiky už v predaji

Nové dvojčíslo Otázok žurnalistiky (1-2/2012) je venované predovšetkým téme Ekonomických faktorov a ich vplyvu na mediálnu sféru. Nie všetky témy z tejto problematiky sa však z kapacitných dôvodov do aktuálneho čísla zmestili. Z tých, ktoré priestor dostali spomeňme štúdiu dvojice zahraničných autorov (Tina Tomažič, Mario Plenković) s názvom Media market in the context of progitability. Zaujímavá je tiež aktuálna štúdia o dopade manažérskych krokov na jeden zo španielskych denníkov. Štvorica akademikov (Joan Francesc Fondevila Gascón, Joan Cerles Valero Hermovilla, Ana Beriain Baňares a Josep Lluis del Olmo Arriaga) upútala s textom nazvaným Impact of the management theories in journalism: the case of the Spanish newspaper ABC. Z petrohradskej štátnej univerzity (Sergey Korkonosenko) sa do finálnej verzie čísla dostal s príspevkom Category of Law in the Structure of Journalism Theory.

V ďalšej časti dostali priestor domáci autori. Z katedry žurnalistiky ružomberskej Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity prišiel (Tadeusz Zasępa, Peter Olekšák) príspevok Lokálne médiá v sociálnej kultúre a komunikácii. Paneurópska vysoká škola sa dostala do aktuálneho čísla vďaka štúdií (Eduard Chmelár) Sloboda prejavu v arabskom svete. Katolícke noviny 1919-1920 ako Tlačový orgán agrárnej strany je téma, ktorú na stránkach časopisu analyzujú Michal a Lukáš Marťákovci.

Z tradičných rubrík nechýbajú Recenzie, s názormi na najnovšie slovenské i zahraničné odborné publikácie z oblasti masmediálnej komunikácie. Reminiscencie patria Gabriele Špatinovej a jej spomienke na Hlas Ameriky. Mediálne systémy: kapitola je vyhradená rozvoju a vývoju rozhlasového vysielania v Indii. Referáty sa venujú domácej konferencii o prvom slovenskom novinárovi Danielovi Lichardovi ako aj udeleniu čestného doktorátu profesrovi Jurajovi Vojtekovi. Nechýba ani Mediálna kronika (november 2011 – apríl 2012), ktorú zaznamenali Simona Mikušová a Róbert Šedivý.

Otázky žurnalistiky sú recenzovaný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie s päťdesiattriročnou tradíciou. Vychádzajú štyrikrát do roka v dvoch dvojčíslach. Vydavateľom je Združenie Mass-Media-Science pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2009 vychádza vo vydavateľstve Verbum Katolíckej univerzity v Ružomberku.
- red -


Nové Otázky žurnalistiky už v predaji

Nové dvojčíslo Otázok žurnalistiky (3-4/2011) je venované téme mediálneho práva a etiky. Nie všetky témy z tejto problematiky sa však z kapacitných dôvodov do aktuálneho čísla zmestili. Z tých, ktoré priestor dostali spomeňme štúdiu dvojice zahraničných autoriek (Catalina Barzescu, Christine Lohmeier) s názvom Reporting anti-communist protest in Moldova: An investigation od Peace Journalism`s Potential to Generate Trust. Zaujímavá je tiež aktuálna štúdia priamo z centra porušovania etických štandardov v novinárskej práci. Trojica bieloruských akademikov (Natalie Manayeva, Anna Aniskevich, Anton Dinerstein) upútala s textom nazvaným Mass Media Under the Eye of Big Brother: Governmental Control Over Mass Media in Belarus. Zo záhrebskej Faculty of Science (Tena Perišin) a Faculty of Humanities and Social Sciences (Gordana Škaljac Narančić) sa do finálnej verzie čísla dostal príspevok Croatian public service amidst commercial interests, political pressure and public value. Štvoricu zahraničných príspevkov uzatvára maďarský novinár a vysokoškolský profesor z Eszterházy Károly Highschool College (József Martin) s historicky ladeným textom From Anschluss back to Bismarck (Central-European fictive journey with aid of the press).

V ďalšej časti dostali priestor domáci autori. Z katedry žurnalistiky bratislavskej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského prišiel (Svetlana Hlavčáková, Simona Mikušová) príspevok Násilie ako spravodajská hodnota v spravodajstve slovenských televízií. Fakulta mediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa dostala do aktuálneho čísla vďaka štúdií (Imrich Jenča) Self-promotion ako spravodajská hodnota.

Z tradičných rubrík nechýbajú tentokrát Recenzie, s názormi na najnovšie slovenské i zahraničné odborné publikácie z oblasti masmediálnej komunikácie. Reminiscencie patria Jurajovi Charvátovi a jeho spomienke na denník Národná obroda. Mediálny heslár je vyhradený 85-ročnému jubileu Slovenského rozhlasu od Viery Lehoczkej. Referáty sa venujú domácim i medzinárodným mediálnym konferenciám ako aj návšteve nositeľa Pulitzerovej ceny Joshuu Friedmana na Slovensku. Nechýba ani Mediálna kronika z pera Václava Bobáňa.

Otázky žurnalistiky sú recenzovaný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie s päťdesiattriročnou tradíciou. Vychádzajú štyrikrát do roka v dvoch dvojčíslach. Vydavateľom je Združenie Mass-Media-Science pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2009 vychádza vo vydavateľstve Verbum Katolíckej univerzity v Ružomberku.
- red -


Vyšlo dvojčíslo 1-2/2011 periodika Otázky žurnalistiky

Aktuálne dvojčíslo Otázok žurnalistiky ponúka vo svojich pravidelných rubrikách interdisciplinárne pohľady na rôzne otázky žurnalistickej problematiky.

Číslu dominujú štúdie a odborné príspevky na avizovanú tému Mediálna profesia v strednej a východnej Európe. Sú to Shifting Qualifications in European Journalism Education od prof. Nica Droka zo School of Media, Windesheim University of Applied Science v Zwolle; Novinárska profesia ako predmet mediálneho výskumu II. od Samuela Brečku z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave; Digital Journalism and the State of the Profession in Croatia od Teny Perišin zo Studies of Journalism at the Faculty of Science v Záhrebe; The Relationship Between Journalism Studies and Media Professionals in the Czech Republic od Alice Tejkalovej a Filipa Lába z Inštitútu komunikačných štúdií a žurnalistiky Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe; Spravodajca – profesia opradená mýtmi od Svetlany Hlavčákovej z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Foreign Correspondents in the Age of Digital Networks Framing the New News Professionals od Paula Nuna Vicenteho, doktoranda na Faculty of Social and Human Sciences – New University v Lisabone.

Do čísla 1 – 2/2011 sme okrem toho zaradili aj nasledujúce texty: Slovenská periodická tlač v rokoch 1990-2010 od Andreja Tušera z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave; The Impact of Media Concentration Process on Local Journalism od Ilony Biernackej-Ligięza z Political Science Department of University of Opole a Konštantné a variantné v súčasnej žurnalistike od Miloša Horvátha z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Nasledujú tradičné rubriky ako Recenzie, kde ponúkame recenzie na najnovšie zahraničné a slovenské odborné publikácie z oblasti masmediálnej komunikácie; Interview Samuela Brečku s profesorom Andrejom Tušerom; Reminiscencie s profilom profesora Juraja Vojteka od doc. Štefana Veľasa; Mediálny heslár s príspevkom Šesťdesiat rokov Rádia Slobodná Európa od doktoranda Mgr. Jána Mačalu; Referáty s informáciami o prvom centre mediálnej gramotnosti na Slovensku od Jána Višňovského a o návšteve Slava Kalného, slovenskej novinárskej osobnosti, na Katolíckej univerzite v Ružomberku od Matúša Demka; Mediálnu kroniku roku 2011, ktorú spracoval doktorand Václav Bobáň.

Otázky žurnalistiky sú recenzovaný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie s päťdesiattriročnou tradíciou. Vychádzajú štyrikrát do roka v dvoch dvojčíslach. Vydavateľom je Združenie Mass-Media-Science pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2009 vychádza vo vydavateľstve Verbum Katolíckej univerzity v Ružomberku.

- red -


Vyšlo ďalšie dvojčíslo periodika Otázky žurnalistiky

Aktuálne dvojčíslo Otázok žurnalistiky (3-4/2010) ponúka vo svojich pravidelných rubrikách interdisciplinárne pohľady na rôzne otázky žurnalistickej problematiky.
Michel Mathien, riaditeľ Katedry UNESCO zo Štrasburgu, sa zamýšľa nad budúcnosťou európskych žurnalistov, Michał Drożdż z Pápežskej teologickej akadémie v Krakove prispel štúdiou k problematike mediálnej formácie v informačnej civilizácii a Samuel Brečka, dekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, prvou časťou práce Novinárska profesia ako predmet mediálneho výskumu. Autorky Terézia Rončáková z Katedry žurnalistiky FF Katolíckej univerzity v Ružomberku sa venuje téme Výhrada vo svedomí v médiách a Eva Poláková z UCM v Trnave zodpovednosti novinára voči verejnosti.
Prácu pedagóga so študentmi prezentuje odborný príspevok Jaroslava Bučeka Moderátor z pohľadu študenta žurnalistiky a vybraná kapitola z diplomovej práce Veroniky Vaňkovej Zahraničný spravodajca v mediálnej realite, ktorej bola udelená cena rektora. Nasledujú tradičné rubriky ako recenzná stať Svetlany Hlavčákovej, ktorá približuje publikáciu Georgiosa Tezisa European Journalism Education, ďalej recenzie na najnovšie české a slovenské odborné publikácie z oblasti masmediálnej a marketingovej komunikácie. V Galérii fotografie autor Pavol Vitko približuje skúsenosti fotografa na vojenských misiách, v rubrike Reminiscencie autorka Eva Bachletová pripomína 100. výročie Evanjelického posla spod Tatier. V ďalších tradičných rubrikách, Mediálne systémy a Mediálny heslár, Hedviga Hennelová informuje o mediálnom systéme v Rusku a Imrich Gazda ponúka prierez 150-ročnou históriou vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano. Nasledujú referáty, prvý o vedeckých podujatiach na UCM v Trnave a druhý o  Sneme slovenských novinárov v Bratislave. Číslo uzatvára mediálna kronika s prehľadom najvýznamnejších udalostí na slovenskej mediálnej scéne v roku 2010.
Otázky žurnalistiky sú recenzovaný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie s päťdesiattriročnou tradíciou. Vychádzajú štyrikrát do roka v dvoch dvojčíslach. Vydavateľom je Združenie Mass-Media-Science pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2009 vychádza vo vydavateľstve Verbum Katolíckej univerzity v Ružomberku.

- red -