Autorský manuál

Podmienky a priebeh recenzného konania

Výskumné štúdie a teoretické state, medzi ktoré zaradzujeme aj vybrané kapitoly z kvalitných bakalárskych, magisterských, rigoróznych a doktorandských prác, prechádzajú anonymným recenzným konaním. Každý príspevok posudzujú dvaja recenzenti z rozdielnych pracovísk, čo zaručuje nielen nestrannosť konania, ale najmä kvalitu publikovaných textov.

Po doručení príspevku v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, francúzskom alebo ruskom jazyku na poštovú alebo e-mailovú adresu redakcie výkonný redaktor posúdi formálnu stránku textu. V prípade nedodržania nižšie uvedených pokynov text vráti na dopracovanie. Akceptované texty sú postúpené dvom recenzentom (v prípade študentskej práce jednému), ktorí sú odborníkmi v danej oblasti a pochádzajú z odlišných pracovísk ako autor textu. Vzťah medzi autorom a recenzentmi je obojstranne anonymný.

V prípade, že sú oba posudky pozitívne, text je prijatý na publikovanie. Ak sú oba záporné, text je odmietnutý. Ak je jeden posudok pozitívny a druhý negatívny, autor je výkonným redaktorom vyzvaný svoj text dopracovať. Následne bude opätovne posúdený.

Pokiaľ autor nesúhlasí s rozhodnutím recenzenta (recenzentov), môže sa so svojimi pripomienkami obrátiť na redakčnú radu, ktorá môže rozhodnutie recenzenta (recenzentov) potvrdiť alebo text napriek jeho (ich) výhradám prijať. Rozhodnutie redakčnej rady komunikuje autorovi textu výkonný redaktor.

Formálne požiadavky na zasielané texty

Svoje príspevky nám zasielajte podľa nasledujúcich pokynov.

Názov príspevku v slovenčine / Názov príspevku v angličtine (bold, veľkosť písma 12)

Meno a priezvisko autora/autorov (všetky písmená veľké, veľkosť písma 12)

Text abstraktu v angličtine
(max. 150 slov)

Kľúčové slová v angličtine
(max. 6 slov)

Text príspevku

- Výskumné štúdie (max. 25 normostrán)
- Teoretické state (max. 15 normostrán)
- Vybrané kapitoly z bakalárskych, magisterských, rigoróznych a doktorandských prác (max. 10 normostrán)
- Správy a referáty z konferencií, zahraničných ciest alebo návštev a výskumných projektov (max. 3 normostrany)
- Recenzné state (max. 5 normostrán)
- Recenzie (max. 3 normostrany)

Krátky profesijný profil autora/autorov s fotografiou tváre (odoslaná v samostatnom súbore vo formáte .jpg, .png alebo .tiff, rozlíšenie min. 300 dpi).

Kontaktná e-mailová a poštová adresa (slúži na zaslanie fyzickej kópie výtlačku).

Pri zápise citácií dodržiavajte normu STN ISO 690 a používajte priebežné poznámky. V celom texte je nutné uplatňovať jednotný spôsob citovania. Citáty v texte odlišujte kurzívou. Pre ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov spôsobu citovania:

Odkaz na monografiu

1 McQUAIL, Denis: Mass Communication Theory. London : Sage Publications Ltd, 2000, s. 362.

Odkaz na už uvedený zdroj

2 McQUAIL, Denis: Mass Communication Theory, s. 362.

Odkaz na štúdiu v zborníku alebo v kolektívnej práci

3 PÉREZ-LATRE, Francisco: The Language of Media. Mediating Cultural Change. In MORA, Juan Manuael (ed.). Direzione strategica della comunicazione nella Chiesa. Roma : EDUSC, 2007, s. 291-295.

Odkaz na štúdiu publikovanú v časopise

4 DUCHKOWITSCH, Wolfgang: Journalismus und Literatur. Diskussionsstand und neue studentische Arbeiten zu einem alten Thema. In Otázky žurnalistiky, 2010, roč. 53, č. 1-2, s. 13-25

Odkaz na zdroj z internetu

5 GLADWELL, Malcolm: Open secrets. Enron, intelligence, and the perils of too much information [cit. 2007-05-13]. Dostupné na internete: http://www.newyorker.com/reporting/2007/01/08/070108fa_fact?printable=true

 

 

Authorsˈ manual


Conditions and procedures of the peer review process
Research studies and theoretical clauses, including selected chapters from high quality bachelor, master, rigorous and doctoral theses, are subjected to an anonymous peer review process. Each submission is peer reviewed by two referees from different workplaces to ensure objectivity and particularly the quality of published texts.
After the delivery of the text in Slovak, Czech, English, German, French or Russian language to the postal or e-mail address of the editorial office, the executive editor reviews the formal aspects of the submission. In case of non-compliance with conditions specified below, the text will be returned for revision. Admitted texts are transmitted to two referees (in case of a student paper to one referee), who are experts in the given field and come from different workplaces than the author. The relationship between the author and the referees is mutually anonymous.
In case of positive evaluation from both referees, the text is admitted for publishing. If both evaluations end up being negative, the text is rejected. If one of the peer reviews has a positive outcome, and the other a negative one, the executive editor asks the author to rewrite his submission. After that the text will be reviewed again.
If the author doesn’t agree with the decision of the referee (referees), he can address his objections to the editorial board, which is authorized to confirm the referee’s (referees’) decision of or accept the text despite his (their) objections. The author will be informed about the board’s decision through the executive editor. 
Formal requirements
Structure your texts according to the following instructions.
Title in Slovak / Title in English (bold, font-size 12)
Author’s / Authors’ name and surname (in capital letters, font-size 12)
Abstract in English
(max 150 words)
Key words in English
(max 6 words)
Text of the article

  • Research studies (max 25 standard pages)
  • Theoretical clauses (max 15 standard pages)
  • Selected chapters from bachelor, master, rigorous and doctoral theses (max 10 standard pages)
  • Reports from conferences, trips abroad or visits and research projects (max 3 standard pages)
  • Review clauses (max 5 standard pages)
  • Reviews (max 3 standard pages)

Short professional profile of the author / authors with a head shot (sent in an individual file in the .jpg, .png or .tiff format, min. resolution 300 dpi).
Contact e-mail or postal address (for the purpose of delivering a printed copy of the journal)
Follow the standard for bibliographic referencing STN ISO 690 and use continuous footnotes. It is obligatory to use a consistent type of bibliographic referencing throughout the whole text. Distinguish the citations in the text with a cursive font. We present a few examples of bibliographic referencing:
Reference to a monograph
1 McQUAIL, Denis: Mass Communication Theory. London : Sage Publications Ltd, 2000, p. 362.
Reference to a previously used source
2 McQUAIL, Denis: Mass Communication Theory, p. 362.
Reference to a paper from a journal or a collective work
3 PÉREZ-LATRE, Francisco: The Language of Media. Mediating Cultural Change. In MORA, Juan Manuael (ed.). Direzione strategica della comunicazione nella Chiesa. Roma : EDUSC, 2007, s. 291-295.
Reference to a paper published in a magazine
4 DUCHKOWITSCH, Wolfgang: Journalismus und Literatur. Diskussionsstand und neue studentische Arbeiten zu einem alten Thema. In Questions of Journalism, 2010, roč. 53, č. 1-2, s. 13-25
Reference to an Internet source
5 GLADWELL, Malcolm: Open secrets. Enron, intelligence, and the perils of too much information [cit. 2007-05-13]. Dostupné na internete: http://www.newyorker.com/reporting/2007/01/08/070108fa_fact?printable=true