Untitled Document

Call for papers


Otázky žurnalistiky, recenzovaný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie s päťdesiatosemročnou tradíciou, privíta výskumné štúdie a teoretické state z oblasti novinárskej teórie a praxe, historického, právneho, politického, ekonomického, jazykovedného, sociologického a psychologického výskumu tlače, rozhlasu, televízie a nových médií, ako aj recenzie, rozhovory, správy z výskumov a referáty zo zaujímavých vedeckých podujatí.

Otázky žurnalistiky Number 1 - 2/2021
Theme: Journalism, journalists and society  in the second year of pandemy

31 th March 2021 -- deadline for abstracts
30 th April 2021 -- deadline for studies

Otázky žurnalistiky Number 3 - 4/2021
Theme: Media Education/Communication/Information During and After the Coronavirus Pandemic Covid Generation and Media/Video Games

30 th September 2021 -- deadline for abstracts
31 th October 2021 -- deadline for studies


Záujemcov o publikovanie výskumnej štúdie alebo teoretickej state prosíme o zaslanie abstraktu v rozsahu maximálne 350 slov na adresu otazkyzurnalistiky@fphil.uniba.sk. Prosíme Vás, aby ste sa pri písaní riadili autorským manuálom.

Po doručení príspevku v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, francúzskom alebo ruskom jazyku výkonný redaktor posúdi formálnu stránku textu. Akceptované texty sú postúpené dvom recenzentom, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti a pochádzajú z odlišných pracovísk ako autor textu. Vzťah medzi autorom a recenzentmi je obojstranne anonymný.

V prípade, že sú oba posudky pozitívne, text je prijatý na publikovanie. Ak sú oba záporné, text je odmietnutý. Ak je jeden posudok pozitívny a druhý negatívny, autor je výkonným redaktorom vyzvaný svoj text dopracovať. Následne bude opätovne posúdený.
Pokiaľ autor nesúhlasí s rozhodnutím recenzenta (recenzentov), môže sa so svojimi pripomienkami obrátiť na redakčnú radu, ktorá môže rozhodnutie recenzenta (recenzentov) potvrdiť alebo text napriek jeho (ich) výhradám prijať. Rozhodnutie redakčnej rady komunikuje autorovi textu výkonný redaktor.

Publikovať môžete tiež príspevok do jednej z ďalších, nerecenzovaných rubrík časopisu. Jeho výber podlieha rozhodnutiu Redakčnej rady.

Kontakt
Redakcia Otázok žurnalistiky
Štúrova 9
818 02 Bratislava
Tel.: +421-2-59339710
E-mail: otazkyzurnalistiky@fphil.uniba.sk


Call for papers


Otázky žurnalistiky (Questions of journalism), a reviewed journal for theory, research and practice of mass media communication with a 60 years long tradition will welcome research studies and theoretical clauses from the fields of journalistic theory and practice, historical, legal, political, economic, linguistic, sociological and psychological research of the press, radio, television and new media, as well as reviews, interviews, research reports and reports from interesting scientific events.

Otázky žurnalistiky Number 1 - 2/2021
Theme: Journalism, journalists and society  in the second year of pandemy
31 th March 2021 -- deadline for abstracts
30 th April 2021 -- deadline for studies

Otázky žurnalistiky Number 3 - 4/2021
Theme: Media Education/Communication/Information During and After the Coronavirus Pandemic
Covid Generation and Media/Video Games
30 th September 2021 -- deadline for abstracts
31 th October 2021 -- deadline for studies


We ask authors interested in publishing their research study or theoretical clause to send an abstract at the maximum length of 350 words to otazkyzurnalistiky@fphil.uniba.sk. We kindly ask you to follow our writing manual.

After submitting the text in Slovak, Czech, English, German, French or Russian language, the executive editor will review its formal aspects. Accepted texts are considered by two reviewers, who are experts in the selected field and come from different places of employment than the author. The relationship between the author and the reviewer is mutually anonymous.

If both reports are positive, the text is accepted for publishing. If both of them are negative, the text is rejected. If one of the reports is positive and the other is negative, the executive editor asks the author to make the text over. After that it will be reviewed again. If the author doesn't agree with the reviewer's (reviewers') decision, she/he can approach the editorial board with her/his remarks. The editorial board can confirm the reviewer's (reviewers') decision, or accept the text in spite of her/his (their) reservations. The decision of the editorial board is communicated towards the author by the executive editor.
You can also publish in some of the others, non-reviewed sections of the journal. Its selection is liable to the editorial board.

Contact
Redakcia Otázok žurnalistiky (Editorial Office of Questions of Journalism)
Štúrova 9
818 02 Bratislava
Tel.: +421-2-59339710
E-mail: otazkyzurnalistiky@fphil.uniba.sk