Call for papers


Otázky žurnalistiky, recenzovaný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie s päťdesiatosemročnou tradíciou, privíta výskumné štúdie a teoretické state z oblasti novinárskej teórie a praxe, historického, právneho, politického, ekonomického, jazykovedného, sociologického a psychologického výskumu tlače, rozhlasu, televízie a nových médií, ako aj recenzie, rozhovory, správy z výskumov a referáty zo zaujímavých vedeckých podujatí.


Téma čísla 1 – 2/2019 (roč. 62):
Otázky žurnalistiky si v prvom dvojčísle roku 2019 pripomenú 100 výročie vzniku Univerzity Komenského cez vybrane osobnosti, ktoré na univerzite študovali, resp. pôsobili a ktoré sa zapísali do dejín slovenskej žurnalistiky; rovnako 30 výročie Neznej revolúcie cez vybrane žurnalistické osobnosti Nežnej revolúcie na Slovensku i v Českej republike, resp. vyhodnotením podoby žurnalistiky v čase Nežnej revolúcie. Zároveň uverejnime vybrane odborné texty z konferencie Fenomén 2019, ktorá sa konala 14. 2. 2019 na FiF UK v Bratislave a jej organizátormi boli pedagógovia Katedry žurnalistiky FiF UK. V nadväznosti na závery konferencie ťažiskom dvojčísla 3-4/2019 budú štúdie a odborné príspevky na tému zmien v žurnalistike v digitalizovanej spoločnosti. Uzávierka abstraktov je 15. apríla 2019. Akceptovanie, resp. zamietnutie budú autorom oznámene do 30. apríla 2019.

Abstrakty zasielajte na adresu šéfredaktorky a jej zástupcu.
Serafínová Danuša: danusa.serafinova@uniba.sk
Peter Kubínyi: peterkubinyi@yahoo.com

Záujemcov o publikovanie výskumnej štúdie alebo teoretickej state prosíme o zaslanie abstraktu v rozsahu maximálne 350 slov. Prosíme Vás, aby ste sa pri písaní riadili autorským manuálom.

Po doručení príspevku v slovenskom, českom, anglickom, nemeckom, francúzskom alebo ruskom jazyku výkonný redaktor posúdi formálnu stránku textu. Akceptované texty sú postúpené dvom recenzentom, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti a pochádzajú z odlišných pracovísk ako autor textu. Vzťah medzi autorom a recenzentmi je obojstranne anonymný.

V prípade, že sú oba posudky pozitívne, text je prijatý na publikovanie. Ak sú oba záporné, text je odmietnutý. Ak je jeden posudok pozitívny a druhý negatívny, autor je výkonným redaktorom vyzvaný svoj text dopracovať. Následne bude opätovne posúdený.
Pokiaľ autor nesúhlasí s rozhodnutím recenzenta (recenzentov), môže sa so svojimi pripomienkami obrátiť na redakčnú radu, ktorá môže rozhodnutie recenzenta (recenzentov) potvrdiť alebo text napriek jeho (ich) výhradám prijať. Rozhodnutie redakčnej rady komunikuje autorovi textu výkonný redaktor.

Publikovať môžete tiež príspevok do jednej z ďalších, nerecenzovaných rubrík časopisu. Jeho výber podlieha rozhodnutiu Redakčnej rady.

Kontakt
Redakcia Otázok žurnalistiky
Štúrova 9
818 02 Bratislava
Tel.: +421-2-59339710
E-mail: otazkyzurnalistiky@fphil.uniba.sk


Call for papers


Otázky žurnalistiky (Questions of journalism), a reviewed journal for theory, research and practice of mass media communication with a 60 years long tradition will welcome research studies and theoretical clauses from the fields of journalistic theory and practice, historical, legal, political, economic, linguistic, sociological and psychological research of the press, radio, television and new media, as well as reviews, interviews, research reports and reports from interesting scientific events.

Topic for the 1 – 2/2019 issue (vol. 62)

In its first double-issue of 2019, the Questions of Journalism will commemorate the 100th anniversary of the establishment of Comenius University, through selected personalities, who either studied or worked at the university and who went down in the history of Slovak journalism; as well as the 30th anniversary of the Velvet Revolution through selected journalistic figures of the Velvet Revolution in Slovakia and Czech Republic, or by evaluating the forms of journalism during the Velvet Revolution. Furthermore, we will publish selected scholarly texts from the colloquium Format 2019, which took place on February 14th 2019 at the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava, organized by the lecturers from its Department of Journalism. Following the conclusions of the colloquium, in the center of the 3-4/ 2019 double-issue will be studies and academic contributions on changes in journalism in the digitalized society. The deadline for abstracts is April 15th 2019. The admission or rejection will be announced to authors by April 30th 2019. Please send the abstracts by e-mail to the Editor in Chief and her deputy.

E-mail addresses:
Serafínová Danuša danusa.serafinova@uniba.sk
Peter Kubínyi peterkubinyi@yahoo.com

We ask authors interested in publishing their research study or theoretical clause to send an abstract at the maximum length of 350 words. We kindly ask you to follow our writing manual.

After submitting the text in Slovak, Czech, English, German, French or Russian language, the executive editor will review its formal aspects. Accepted texts are considered by two reviewers, who are experts in the selected field and come from different places of employment than the author. The relationship between the author and the reviewer is mutually anonymous.

If both reports are positive, the text is accepted for publishing. If both of them are negative, the text is rejected. If one of the reports is positive and the other is negative, the executive editor asks the author to make the text over. After that it will be reviewed again. If the author doesn't agree with the reviewer's (reviewers') decision, she/he can approach the editorial board with her/his remarks. The editorial board can confirm the reviewer's (reviewers') decision, or accept the text in spite of her/his (their) reservations. The decision of the editorial board is communicated towards the author by the executive editor.
You can also publish in some of the others, non-reviewed sections of the journal. Its selection is liable to the editorial board.

Contact
Redakcia Otázok žurnalistiky (Editorial Office of Questions of Journalism)
Štúrova 9
818 02 Bratislava
Tel.: +421-2-59339710
E-mail: otazkyzurnalistiky@fphil.uniba.sk